19 Mayıs 2014

Yeni Yayın - Çeviri -

Werner Sengenberger tarafından kaleme alınan, Osman Tezgel tarafından Türkçe'ye çevirilen ve çeviri editörlüğü yapılan "Uluslararası Çalışma Örgütü: Amaçları, İşlevleri ve Politik Etkileri" isimli kitap, Freidrich-Ebert Stiftung Derneği ve Alman Sendikalar Konfederasyonu tarafından yayımlanmıştır. (Kitabın tam metni için tıklayınız.)21 Nisan 2014

Çalışma Ekonomisi:Teori ve Poitikalar Kitabı Yayımlandı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hocalarımızdan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman’ın Çalışma Ekonomisi Teori ve Poitikalar isimli yeni kitabı çıkmıştır.


27 Ocak 2014

7. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

                                             Duyuru ve Takvim

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, geleneğimizi geleceğimize dönüştürecek olan gençlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla her yıl Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ni düzenlemektedir. İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre, 6 yıl boyunca, akademik açıdan doyurucu tebliğlerin yanı sıra, değişik bölümlerden öğrencilerimiz arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da bizleri mutlu etti. İlk altı kongrede tebliğ sunan bazı gençlerimizin, daha sonra değişik bölümlerimize araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir. “7. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ni ise 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde gene A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapacağız. Bu Kongre’de bütün bölümlerimizin lisans ve lisansüstü öğrencilerini aramızda görmeyi diliyoruz. Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan “7. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne, uğraşı alanımıza giren tüm konularda tebliğler önerilebilecektir. Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongre’de tebliğ sunacak öğrencilerin ulaşım ve Ankara’daki barınma masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Kongre ile ilgili bilgilere, http://spaum.politics.ankara.edu.tr ve http://sosyalpolitikacilar.blogspot.com adreslerinde yer verilecektir. Tebliğ önerileri ve diğer konular için yazışma adresi olarak gencsosyalpolitikacilar@gmail.com kullanılmalıdır.

7. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Takvimi:

- 27 Haziran 2014: Kongre tebliğ önerilerinin (en fazla 500 kelime) son gönderilme tarihi.
- 11 Temmuz 2014: Kongreye kabul edilen tebliğlerin duyuru tarihi.
- 12 Eylül 2014: Kongreye kabul edilen tebliğlerin tam metinlerinin son gönderilme tarihi.
- 23-24 Ekim 2014: 7. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi.Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından düzenlenen ve sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen "Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü", bu yıl 3. defa veriliyor

02 Ocak 2014

Yeni Yayın: The Effects of Gender Inequalities in The Labor Market and The Social Security System on Women’s Social Inclusion in Turkey

Dr. Osman TEZGEL, Doç.Dr. Şenay GÖKBAYRAK
Ankara Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de kadınların işgücü piyasası ve sosyal güvenlik sistemindeki dezavantajlı konumları ile sosyal içermeleri/dışlanmaları arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklamaktır. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye’de kadın istihdamın durumu, işgücü piyasalarına katılım oranları, kadınların yoğunlaştıkları işlerin özellikleri ve kadınların çalışma statüleri, işgücü piyasalarının ikili yapısı (formel-enformel ve kırsal-kentsel) temel alınarak analiz edilmiştir. Çalışma, işgücü piyasalarında ve sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan dönüşümün toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini arttırdığını göstermektedir. İşgücü piyasalarında yaşanan esnekleşme ve muhafazakârlaşma süreci, sosyal güvenlik sistemindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yok etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, kadın dostu istihdam ve sosyal güvenlik politikalarının uygulanması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, sosyal güvenlik, sosyal içerme, sosyal dışlanma, refah rejimi.

Abstract
The main aim of this study is to explore the causality between the disadvantaged status of women in the labor market and the social security system in Turkey and the exclusion/inclusion phenomenon. Within this context, the conditions of women employment in Turkey, labor force participation rates, the features of jobs in which women concentrate and their working status are analyzed based on the existing dual labor market structure (formal–informal and rural–urban). This study indicates that the transformation of the labor market and the social security system increase the gender inequalities. Flexibilization and conservatism process of the labor market obstruct to eliminate the gender inequalities within the social security system. Therefore, it is essential to implement women friendly employment and social security policies.

Keywords: Women employment, social security, social inclusion, social exclusion, welfare regime.

ÇASGEM Esnek Çalışma Çalıştayı

ÇASGEM bünyesinde yapılan "Esnek Çalışma" çalıştayı 26.12.2013 tarihinde gerçekleştirildi.